Zoek naar:

Van een jaarrekening of jaarverslag heb je mogelijk al meerdere keren gehoord. Maar hoe zien ze er eigenlijk uit, wat staat er precies in en hoe zijn ze opgebouwd? En wat is het verschil tussen beide? In dit artikel geven we je een jaarrekening voorbeeld zzp (jaarrekening voorbeeld eenmanszaak), en voorbeeld jaarrekening BV.

Verschil jaarrekening en jaarverslag

Een jaarrekening is een financieel overzicht bestaande uit een balans en een verlies- en winstrekening, waarin de belangrijkste financiële informatie van het betreffende jaar is opgenomen.

Een jaarverslag is het gehele verslag, dat onder andere de jaarrekening omvat. Een jaarverslag is uitgebreider, zaken zoals een directieverslag en de financiële positie zijn bijvoorbeeld ook opgenomen in het jaarverslag. De financiële positie bevat belangrijke financiële informatie die niet in de jaarrekening staan, zoals de liquiditeitspositie, ontwikkelingen door de loop van de jaren, solvabiliteit, rentabiliteit en belangrijke ratio’s zoals de quick ratio en current ratio.

Voorbeeld jaarrekening eenmanszaak en zzp

Onderstaand is een voorbeeld jaarrekening van een eenmanszaak te downloaden. Deze is vrijwel identiek aan een jaarrekening voor zzp’ers. Het enige verschil is dat deze kapsalon personeel in dienst heeft, waardoor er personeelskosten in de resultatenrekening opgenomen zijn. Buiten personeelskosten zijn er geen verschillen.

Download voorbeeld jaarrekening eenmanszaak en zzp

Een boekhouder of accountant heeft software beschikbaar om met een paar muisklikken een jaarrekening te genereren uit jouw administratie of boekhoudprogramma. Hier lees je wat een boekhouder kost.

Wil je het opstellen van jouw jaarrekening uitbesteden? Laat mij je helpen bij het vinden van een geschikte boekhouder

Over de jaren heen hebben wij een netwerk opgebouwd van gekwalificeerde boekhouders die ik aanraad voor zzp’ers. Wil je toegang tot ons netwerk? Vul hier je wensen in en bespaar óók tot 40% op jouw boekhouder.

Voorbeeld jaarrekening BV

Onderstaande model jaarrekening van de BV scheelt niet veel van die van de eenmanszaak. Een verschil is dat de BV aandelenkapitaal heeft in plaats van kapitaal bij een eenmanszaak. Daarnaast kan er bij de BV winst uitgekeerd worden middels een dividenduitkering, of winst worden toegevoegd aan de reserves. Bij een eenmanszaak wordt de winst direct toegevoegd aan het kapitaal van de ondernemer.

Download voorbeeld jaarrekening BV

Hieronder is nog een jaarrekening voorbeeld van een BV gegeven, dit voorbeeld is afkomstig van PwC, een van de grootste accountantskantoren van Nederland en tevens ter wereld. Dit model ziet er op het eerste oog misschien wat ingewikkeld uit, maar is wel erg volledig. Alle tekstuele toelichtingen zijn hierin opgenomen en daarnaast worden alle verloopoverzichten gegeven in de toelichting. Ook wordt er bij elke toelichting op de balans en resultatenrekening vermeld of de betreffende toelichting verplicht is of niet.

Download voorbeeld jaarrekening BV uitgebreid

Voorbeeld jaarverslag

Bovenstaande voorbeelden dienen tevens als jaarverslag voorbeeld. De jaarrekening is slechts een onderdeel van het jaarverslag. Het gehele document is het jaarverslag, in de inhoudsopgave kan gevonden worden welke pagina’s de jaarrekening betreft.

Toelichting op de voorbeeld jaarrekening zzp en eenmanszaak

De feitelijke jaarrekening begint op pagina 7 en bestaat uit de balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht, waarderingsgrondslagen en de toelichting.

Balans voorbeeld
In de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen van de zzp’er waar deze jaarrekening betrekking op heeft. De activa van de onderneming, ofwel de bezittingen zijn te zien op pagina 8 en de balans wordt vervolgd op pagina 9 met de passiva zijde. Op de passiva zijde staat het kapitaal van de ondernemer en de schulden die de eenmanszaak heeft.

resultatenrekening voorbeeld
De jaarrekening gaat verder met de resultatenrekening (winst- en verliesrekening) op pagina 10, hieruit kunnen alle opbrengsten en kosten opgemaakt worden. De resultatenrekening begint met de netto omzet, waar de kostprijs in mindering op wordt gebracht. De bruto marge resteert. Vervolgens worden alle bedrijfskosten in mindering gebracht, zoals afschrijvingen en huisvestingskosten. Wat men overhoudt is het bedrijfsresultaat, ook wel resultaat voor interest en belastingen genoemd. De rentelasten en andere financiële lasten worden tot slot in mindering gebracht en het resultaat resteert. Het resultaat is ook wel de winst uit onderneming.

Kasstroomoverzicht
In het kasstroomoverzicht wordt het verloop van de liquide middelen weergegeven. Dit heeft niets met opbrengsten en kosten te maken, het kasstroomoverzicht gaat namelijk enkel over inkomsten en uitgaven. De mutatie van de liquide middelen wordt uitgesplitst naar operationele activiteiten, investeringsactiviteiten, financieringsactiviteiten en mutaties in het netto werkkapitaal, ofwel vorderingen en kortlopende schulden.

Waarderingsgrondslagen
Het is verplicht om de waarderingsgrondslagen op te nemen in de jaarrekening. Er zijn echter wel diverse regelingen van toepassing waardoor eenmanszaken slechts zeer beperkt grondslagen hoeven te benoemen. Doorgaans geldt, hoe groter het bedrijf hoe meer grondslagen en hoe beter de grondslagen gespecificeerd moeten worden. In de grondslagen wordt opgenomen op basis van welke wetgeving de jaarrekening wordt samengesteld en welke waarderingsgrondslag gebruikt wordt voor verschillende balansposten en resultaatposten.

Toelichting op de balans en toelichting op de resultatenrekening
In de toelichting op de jaarrekening worden belangrijke posten nader toegelicht. Van diverse posten worden bijvoorbeeld verloopoverzichten opgenomen of nog verder uitgesplitst.

Belang van de jaarrekening
Een jaarrekening is niet alleen voor jezelf van belang om te zien hoe je het hebt gedaan het afgelopen jaar. In sommige gevallen is het verplicht om een jaarverslag op te stellen, bijvoorbeeld als je de BV als rechtsvorm hebt gekozen. De jaarrekening moet dan verplicht worden gedeponeerd bij de KvK. Ook de bank kan er naar vragen, als je bijvoorbeeld een kredietaanvraag doet.

Daarnaast wordt de kredietwaardigheid van een onderneming gebaseerd op de jaarrekening. Door bedrijven wordt veelal naar kredietwaardigheid gekeken wanneer een nieuwe klant een grote order plaatst. Maar ook factoringsmaatschappijen die bijvoorbeeld facturen overkopen of het debiteurenbeheer gaan doen, kijken naar de kredietwaardigheid van klanten alvorens er facturen worden overgenomen.

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

4 reacties

  1. Bedankt Job, perfect om mijn oude kennis weer eens op te frissen. Lui geworden vanwege uitbesteden boekhouding dus veel vergeten van SPD

Schrijf een reactie