Check of jij je moet inschrijven bij de KvK – Wanneer inschrijven KvK?

Wanneer ben je een ondernemer en moet jij je gaan inschrijven bij de KvK? De belastingdienst en Kamer van Koophandel geven wel vage richtlijnen, maar concrete begrippen of bedragen kan je niet terugvinden op de sites van voorgenoemde organisaties. In de praktijk blijkt dat de KvK wel harde richtlijnen gebruikt om te beoordelen of je wel of geen ondernemer bent. In dit artikel worden deze richtlijnen duidelijk zodat je weet of jij je moet inschrijven bij de KvK of toch beter even kan wachten met de inschrijving.

Het artikel kort samengevat
Bij de vraag of jij je moet inschrijven bij de KvK, moet worden nagegaan of:

 • je deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij ondernemersrisico’s loopt en aansprakelijk bent voor de schulden en verplichtingen van de onderneming
 • je winst en continuïteit (voortzetting van de onderneming) beoogt
 • er sprake is van een duurzame combinatie van kapitaal en arbeid

Daarnaast is het van belang dat de bedrijfsomvang voldoende is.  Hierbij wordt uitgegaan van een omzet van € 10.000 per jaar en een omvang van activiteiten van 15 uur per week.

Wanneer ben je ondernemer?

Wanneer je ondernemer bent is vastgelegd in de wet, artikel 3.4 wet Inkomstenbelasting geeft de volgende definitie aan het begrip ondernemer:

“De belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming.”

Hieruit is op te maken dat je een ondernemer bent wanneer je een onderneming drijft en aansprakelijk bent voor de verplichtingen die met de onderneming worden aangegaan.

Maar wanneer drijf je dan precies een onderneming? Om die vraag te beantwoorden is het van belang om te weten dat er twee verschillende ondernemersvormen zijn. Je kunt ondernemer zijn voor de omzetbelasting (btw) en ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Als ondernemer voor de omzetbelasting krijg je alleen een btw-nummer, maar geen KvK nummer. Als je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, kan je ook geen gebruik maken van de ondernemersvoordelen en aftrekposten.

Onderneming voor de omzetbelasting

De definitie van een onderneming is niet wettelijk vastgelegd. Daar is wel erg veel jurisprudentie (rechtspraak) over. Naar aanleiding van de jurisprudentie is er een “Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister” gevormd. Deze beleidsregel stelt dat je een onderneming drijft als aan de volgende toetsingscriteria voldaan wordt:

 • Er worden goederen of diensten geleverd
 • Hiervoor wordt meer dan een symbolische vergoeding gevraagd
 • Er wordt deelgenomen aan het normale economische verkeer
 • De ondernemer beoogt continuïteit (regelmatige deelname aan economisch verkeer)
 • De organisatie bestaat uit arbeid en kapitaal
 • Er is sprake van meerdere opdrachtgevers of afnemers
 • Er is vrijheid om werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten

Onderneming voor de inkomstenbelasting

Een onderneming voor de inkomstenbelasting moet aan dezelfde (bovenstaande) criteria voldoen als een onderneming voor de omzetbelasting. Voor ondernemers voor de inkomstenbelasting zijn er echter nog een aantal aanvullende vereisten. Het Handelsregisterbesluit geeft hier duidelijkheid aan in artikel 2 lid 2:

“Van een onderneming is geen sprake indien er naar het oordeel van de Kamer onvoldoende omvang van activiteiten of omzet is.”

Er moet dus sprake zijn van voldoende omzet en voldoende omvang van activiteiten, én er moet voldaan worden aan eerdergenoemde toetsingscriteria om als volledige ondernemer (voor de inkomstenbelasting) te worden aangemerkt.

Bij welke omzet inschrijven kvk

Om de bepalen of er voldoende omzet is, wil de KvK een geschatte omzet weten. Bij de inschrijving dien je een formulier in te vullen, waarin onder andere de volgende vraag gesteld wordt:

“Maak een schatting van de winst of het verlies van de onderneming in een volledig kalender jaar.”

Je moet een de verwachte jaarlijkse kosten invullen en een omzetschatting voor de KvK maken. Vervolgens wordt er gekeken of de geschatte omzet in lijn ligt met de andere gegevens die in het formulier zijn ingevuld.

Minimale omzet kvk

De minimale omzet die de KvK hanteert bij de inschrijving van een onderneming is € 10.000.

Wel wordt de omzet beoordeeld in relatie tot de aard van de onderneming. Bij bijna alle ondernemingen wordt de richtlijn gehanteerd van € 10.000 omzet. Ga je echter auto’s verkopen – of andere goederen met een zeer hoge waarde – dan kwalificeert € 10.000 uiteraard niet.

De richtgrens van € 10.000 is afkomstig van de Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister.

Voldoende omvang van activiteiten

Het tweede vereiste om als ondernemer voor de inkomstenbelasting aangemerkt te worden, is dat er voldoende omvang van activiteiten moet zijn. Oftewel, de ondernemer moet genoeg uren aan de onderneming besteden.

De beleidsregel ondernemersbegrip in handelsregister bepaalt dat er doorgaans sprake is van voldoende omvang van activiteiten als de ondernemer 15 uur per week of meer in de onderneming werkzaam is. Van dit aantal uren kan wel worden afgeweken als de onderneming door de aard geen 15 uur per week vergt.

Aantal opdrachtgevers

Wanneer er sprake is van voldoende omvang van activiteiten, is het ook van belang dat de bedrijfsactiviteiten gescheiden worden over meerdere opdrachtgevers of klanten. Anders is de belastingdienst namelijk van mening dat je in loondienst bent. De Kamer van Koophandel hanteert een minimum van 3 opdrachtgevers.

Tot slot is bepaald door De Minister, dat het aan de Kamer van Koophandel is om te beoordelen of er sprake is van een onderneming. Indien je bent geweigerd bij de KvK en het niet eens bent met de weigering of afwijzing, kun je bezwaar indienen tegen de weigering van de KvK.

Schatting

Als je begint met je bedrijf is het vanzelfsprekend dat je niet op de eerste dag de geschatte omzet draait. Maak daarom een schatting van de omzet die je over 1 tot 3 jaar maakt per jaar. Op basis daarvan is het realistisch om te bepalen of je een serieuze ondernemer bent, of dat het meer voor ‘de bijverdienste’ is.

 

1 Reactie

 1. Indien de KVK de wet overstrijd waarin een ondernemingbeschermd wordt is de KVK verplicht hieraan te voldoen en op basis van hiervan vervalt de beslissing van inschrijving.

Reactie toevoegen

Navigeer