Zoek naar:

De eigenaar van een eenmanszaak mag op ieder gewenst moment winst opnemen uit de eenmanszaak. Bij een besloten vennootschap (BV) kan dat niet zomaar, de aandeelhouders mogen niet zomaar overgaan tot een winstuitkering. Deze winstuitkering wordt ook wel dividenduitkering genoemd. Er moet eerst een uitkeringstoets gedaan worden voordat er dividend uitgekeerd mag worden.

Verplichte Uitkeringstoets

De uitkeringstoets is op 1 oktober 2012 ingevoerd ter bescherming van de crediteuren. Sinds deze datum is het namelijk mogelijk om een Flex B.V. op te richten, waarvoor geen startkapitaal vereist is. Voor de invoering van Flex B.V.’s was het minimumkapitaal in een B.V. van € 18.000 een vorm van bescherming van crediteuren. Als de B.V. dividend uit wil keren naar haar aandeelhouders, moet het bestuur laten toetsen of daarmee niet de uitbetaling aan crediteuren in gevaar komt. Oftewel, de continuïteit van de onderneming mag niet in gevaar komen als er dividend uitgekeerd wordt.

Bij de uitkeringstoets wordt de betalingsperiode van 1 jaar na het moment van uitkering beoordeeld. De toets bestaat uit 2 onderdelen, zijnde de balanstest en de liquiditeitstest. Bij de balanstest wordt er gekeken of het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves. Bij liquiditeitstest daarentegen, moet het bestuur goedkeuring onthouden indien zij weten of hadden kunnen voorzien dat de B.V. na uitkering geen opeisbare schulden meer kan betalen.

Het besluit tot een dividenduitkering wordt genomen door de aandeelhouders. Het bestuur van de B.V. moet het besluit goedkeuren alvorens het definitief wordt gesteld. Als beide testen – de balanstest en de liquiditeitstest – een positieve uitkomst hebben, moet het bestuur het besluit goedkeuren. De dividenduitkering kan daarna worden gedaan.

Het besluit tot het doen van een uitkering is een bevoegdheid van de aandeelhouder(s). Het bestuur moet dit besluit goed- of afkeuren. Indien de uitkering niet de uitbetaling van opeisbare schulden aan de overige crediteuren in gevaar brengt, moét het bestuur goedkeuring verlenen voor het besluit tot uitkering. De uitkering kan dan worden gedaan.

Voor een voorbeeld van de uitkeringstoets zie voorbeeld SRA.

Onterecht goedkeuren van de uitkeringstoets

Als het bestuur het verzoek van aandeelhouders tot dividenduitkering goedkeurt, maar dit ten onrechte wordt gedaan, kan dit grote gevolgen hebben. De bestuurders zijn dan namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor tekorten. Bij een faillissement of verkoop betekent dit dat alle bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Het onterecht goedkeuren van de uitkering door het bestuur komt met name voor bij DGA’s (directeur groot aandeelhouders). Zij zijn namelijk aandeelhouder én bestuurder. Hierdoor kunnen DGA’s hun eigen verzoek goedkeuren.

Aandeelhouders die wisten dat de B.V. haar schulden niet kunnen voldoen na de dividenduitkering, zijn verplicht om het te ontvangen bedrag bij dividenduitkering volledig terug te betalen, plus rente daarover.

Ben je dus niet goed op de hoogte van alle wetten en regels die hierbij komen kijken, dan is het verstandig om een accountant of boekhouder in de hand te nemen

Journaalpost dividenduitkering

Voorbeeld dividenduitkering: Op de algemene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald dat de B.V. € 10.000 dividend uit wil keren aan haar aandeelhouders. Er is een uitkeringstoets gemaakt met positieve uitkomst en het bestuur keurt de uitkering goed.

Om de uitkering administratief te verwerken, zal er allereerst  € 10.000 in mindering gebracht op de overige/winst reserves. Over de dividenduitkering moet de BV dividendbelasting afdragen. dit is 15% van de uitkering. Het overige bedrag, € 8.500 is de uitkering na inhouding van de dividendbelasting.

Omschrijving Debet Credit
Overige reserves 10.000
Dividendbelasting 1.500
Bank 8.500
Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie