Zoek naar:

Dividendboekingen komen voor wanneer er binnen een ondernemingsstructuur dividend wordt uitgekeerd. De dochter keert dan dividend uit aan de vennootschap die aandelen houdt. Bij de dividenduitkering zal de moeder het ontvangen dividend boeken in de administratie. De dochter zal de dividenduitkering boeken in haar eigen administratie.

Benieuwd hoe je een dividenduitkering boekt bij de vennootschap waarin wordt deelgenomen? Bekijk ons artikel daarover hier.

Waarderingsgrondslag

Allereerst moet je weten op welke waarderingsgrondslag je de deelneming waardeert. De waardering bepaalt namelijk hoe je het ontvangen dividend boekt.

Er zijn verschillende waarderingsmogelijkheden, welke niet allemaal gebruikt mogen worden. Er zijn een aantal waarderingsmogelijkheden die alleen bij de IFRS van toepassing zijn. Die worden in dit artikel niet behandeld, omdat verslaggeving volgens de IFRS door erg weinig bedrijven gebeurt in Nederland. De kans is dan ook heel groot dat jij het jaarverslag opstelt volgens de Nederlandse Wet en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, zoals de meeste Nederlandse bedrijven.

Bij verslaggeving volgens de Nederlandse Wet zijn er 2 commerciële waarderingsgrondslagen mogelijk, namelijk de nettovermogenswaarde en de verkrijgingsprijs (ook wel kostprijs genoemd).

Stel jij jouw jaarrekening op volgens fiscale grondslagen? Deze mogelijkheid hebben kleine rechtspersonen. Dan waardeer je de deelneming altijd op verkrijgingsprijs.

Nettovermogenswaarde

De methode van de nettovermogenswaarde heeft als uitgangspunt dat er niet primair naar de aandelen gekeken wordt, maar juist naar de achterliggende activa en verplichtingen die verworven zijn met het kapitaalbelang. De deelneming wordt gewaardeerd op het bedrag waarvoor de activa en verplichtingen per saldo in de balans van de deelnemer zouden zijn opgenomen, als hij niet de aandelen had verworden, maar rechtstreeks die activa en verplichtingen.

Bij toepassing van de nettovermogenswaarde, wordt de waardering van de deelneming aangepast aan de veranderingen in het eigen vermogen van de deelneming. De nettovermogenswaarde wordt daarom dus ook wel aangeduid als een vorm van de vermogensmutatiemethode. Als het vermogen van de deelneming muteert, muteert de waarde van de aandelen met datzelfde bedrag.

Wat er dus gebeurt bij de dividendontvangst en het ontvangen dividend boeken, is dat er geldt uit de deelneming doorgesluisd wordt naar de vennootschap die de aandelen houdt. Door deze uitstroom van geld, wordt het eigen vermogen van de dochter minder en daalt de waarde van de deelneming ook.

Ontvangen dividend boeken bij nettovermogenswaarde

Stel er wordt door bedrijf Moeder BV een bedrag van € 50.000 aan dividend ontvangen van Dochter BV, dan zal Moeder BV de volgende journaalpost maken bij het ontvangen dividend boeken:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
1100 Bank 50.000
0500 Deelneming 50.000

Let op: deze manier van ontvangen dividend boeken geldt voor waardering van de deelneming op nettovermogenswaarde. Dit is een commerciële waarderingsgrondslag. Indien je de jaarrekening op fiscale grondslagen opstelt, gebruik dan de verkrijgingsprijs (kostprijs) als waardering.

In de ontvangen dividend boeking hierboven, is te zien dat het dividend ontvangen wordt per bank. Het bedrag van € 50.000 wordt netjes op de bankrekening bijgeschreven en dus wordt de bank opgeboekt. Omdat dit geld uit de deelneming onttrokken is, daalt het kapitaal van Dochter BV met € 50.000. Door deze vermogensdaling, wordt de deelneming ook met € 50.000 verminderd.

Er hoeven verder geen andere boekingen gemaakt te worden en er hoeft niets in het resultaat geboekt te worden. Het resultaat van de deelneming wordt namelijk al in de resultatenrekening van Moeder BV verwerkt (naast eventuele bijzondere waardeverminderingen) en dat is voldoende.

Verkrijgingsprijs (kostprijs)

Voor deze waarderingsmethode worden verschillende begrippen gehanteerd, maar ze betekenen allen hetzelfde. Aanschafprijs, verkrijgingsprijs, en kostprijs. Het ontvangen dividend boeken gaat weer anders wanneer je op verkrijgingsprijs waardeert.

Bij waardering tegen verkrijgingsprijs wordt de deelneming te boek gesteld voor het betaalde bedrag. De waardering verandert later niet meer, tenzij zich een duurzame waardedaling voordoet. Dit komt echter zelden voor, maar dan zal er een afboeking naar lagere werkelijke waarde plaatsvinden. Als resultaat uit het kapitaalbelang wordt het gedeclareerde dividend verantwoord.

Ontvangen dividend boeken bij verkrijgingsprijs

Bij het ontvangen dividend boeken, leidt dit tot de volgende boeking:

Grootboek Omschrijving Debet Credit
1100 Bank 50.000
9010 Resultaat uit kapitaalbelang 50.000

Ook bij waardering op verkrijgingsprijs wordt de bank opgeboekt bij het ontvangen dividend boeken. Er wordt immers geld overgemaakt naar Moeder BV.

De daling van het eigen vermogen van Dochter BV kan ditmaal niet in de waarde van de deelneming gemuteerd worden, er veranderd immers niets aan de verkrijgingsprijs of kostprijs. Daarom wordt het dividend als resultaat genomen en belandt dus in de winst- en verliesrekening. Het bedrag ter grootte van het ontvangen dividend, wordt geboekt op de rekening ‘resultaat uit kapitaalbelang’.

Tip: zelf aan de slag met je boekhouding? Kijk dan voor een zzp boekhoudprogramma. Heb je niks met administratie en boekhouden? Ga er dan vooral niet zelf mee aan de slag en zoek een boekhouder uit die bij je wensen en behoeftes past. 

Lees ook:
Hier vind je gratis boekhoudprogramma’s

Auteur

Job Verberne is oprichter van ZZP Daily en helpt meer dan 50.000 zzp’ers per maand bij de start van hun onderneming. Hij heeft een Bachelor of Science in Accountancy en is door The Next Web verkozen tot één van de 500 meest inspirerende digitale talenten van Nederland. Zijn artikelen zijn door meer dan 1 miljoen mensen gelezen.

Schrijf een reactie